Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzat 

 

Közvetítő neve: Ékszer Autó Kft. a továbbiakban : Közvetítő

Címe: 4320 Nagykálló Mártírok út 31.

Cégjegyzékszám: 15-09-074194

PSZÁF engedély szám: EN-I-808/2010. 

A Közvetítő azon tevékenységeket folytathatja, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-I-808/2010., számú engedélyben számára lehetővé tesz.

Az engedélyezett tevékenységek: pénzügyi szolgáltatás közvetítése többes ügynökként (független közvetítőként)

A Közvetítő engedélye részleges, vagy teljes felfüggesztését, illetve visszavonását köteles közzétenni.

 

I. Általános szabályok

 

1) Az üzletszabályzat hatálya

 

Az Üzletszabályzat a Közvetítő és Ügyfelei között az engedélyezett tevékenységek körében folytatott tevékenység általános jellegű üzleti feltételeit tartalmazza. Rendelkezései mind a Közvetítőre, mind az Ügyfeleire kötelezően kiterjednek. A Felek között a közvetítői tevékenység végzése során e tárgykörben további egyedi szerződés nem jön létre, így a közvetítői tevékenység szabályait teljes egészében jelen Üzletszabályzat rögzíti.

 

2) Ügyfelek

 

A Közvetítő természetes személyek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon bejegyzett, vagy nyilvántartásba vett jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek részére nyújt szolgáltatást. Természetes személy Ügyfelei nagykorú, érvényes személyi igazolvánnyal, vagy egyéb, a személyazonosságot a jogszabályban meghatározott okmánnyal rendelkező személy lehet.

 

3) A közvetítői szolgáltatás tárgya:

3.1. A Közvetítő a független ügynöki tevékenység végzése során több, egymással versengő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Finanszírozók Finanszírozó pénzintézet (továbbiakban Finanszírozó) pénzügyi szolgáltatását közvetíti. Közvetítő e tevékenységet a Finanszírozó pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződések alapján végzi.

 

3.2. Tevékenysége során a Közvetítő a Finanszírozók kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet, melyre tekintettel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a választott Finanszírozó önálló döntési jogkörébe tartozik, az Ügyfél által igényelt finanszírozás feltételeinek a meghatározása és engedélyezése, illetve elutasítása.

4) Az Üzletszabályzat Ügyfél általi elfogadása 

Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Közvetítő Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségében kifüggeszti, valamint egy példányát díjtalanul az Ügyfél rendelkezésére bocsájtja. Az Üzletszabályzat a Közvetítői Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi, s az Ügyfél a Közvetítői Tájékoztató aláírásával ismeri el az Üzletszabályzat átvételét, megismerését és elfogadását.

 

 

II. A Közvetítő feladatai a Finanszírozók (Finanszírozók) felé

 

1) A Közvetítő ügynöki tevékenysége végzéséhez kapcsolódó kötelezettsége

 

1.1. A Közvetítő biztosítja a Finanszírozók számára a gépjármű finanszírozásokhoz szükséges szoftver telepítését. A Finanszírozók által biztosított szoftver használatával elkészíti az ügyfelek számára a Finanszírozók finanszírozási ajánlatát, illetve szükség esetén igénybe veszi a Finanszírozók értékesítési munkatársainak segítségét.

 

1.2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Közvetítő köteles az ügyfelek tájékoztatása alapján felmérni azok igényeit és szükségleteit, s ennek alapján teljes körű tájékoztatást nyújtani a Finanszírozók által kínált finanszírozási lehetőségekről (legalább kettő, de ha ennél több finanszírozóval működik együtt, akkor legalább három), és azok feltételrendszeréről.

 

1.3. Gondoskodik róla, hogy a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a szerződés a Közvetítő ügyfele és a Finanszírozók között érvényesen létrejöhessen.

 

1.4. Együttműködik a Finanszírozókkal annak érdekében, hogy a Közvetítő ügyfelei a Finanszírozók részéről minél teljeskörűbb finanszírozási szolgáltatásban részesülhessenek, amelynek érdekében tájékoztatja a Finanszírozókat az ügyfelek igényeiről és minden olyan információról, amely a Finanszírozókkal kötött együttműködési szerződés megvalósítását segíti, és hatékonyságát növeli.

 

1.5. A Közvetítő a Finanszírozók kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhat, önállóan szerződést nem köthet.

 

1.6. A Közvetítő maradéktalanul köteles betartani a Finanszírozókkal kötött együttműködési megállapodásokban és azok mellékleteiben foglaltakat.

 

2. A Közvetítő egyéb kötelezettségei

 

A Közvetítő:

 

2..1. Vállalja, hogy közvetlen kapcsolatot tart a Finanszírozók kijelölt osztályával.

 

2..2. Gondoskodik arról, hogy a kijelölt munkavállalói részt vegyenek a Finanszírozók által szervezett oktatáson és továbbképzéseken.

 

2..3. Kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáson és továbbképzésen munkavállalói a hallottakat elsajátítják, és az ott elhangzottakat maradéktalanul betartják.

 

 

2..4. A megvalósuló finanszírozási szerződések létrejötte során a Finanszírozók egyedi szerződéses feltételeit, valamint a mindenkor hatályos együttműködési megállapodások rendelkezéseit maradéktalanul betartja.

 

 

III. A Közvetítő szolgáltatása az Ügyfél felé

 

1) Magatartás Kódex 

A Közvetítő tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy azon Finanszírozók közül, amelynek az ajánlatát közvetíti, mely Finanszírozó csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Kódexhez (ún. „ Magatartás Kódex”) A Kódex iránymutatásait a Közvetítő magára nézve is kötelezőnek ismeri el, tevékenységét az abban rögzítettekkel összhangban végzi.

 

2) Ajánlatadás, tájékoztatás:

 

2.1 A Közvetítő legfőbb feladata, hogy közreműködjön az Ügyfél részére legmegfelelőbb finanszírozási ajánlat megtalálásában

 

2.2 A Közvetítő köteles a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére írásban egyértelműen a következő tájékoztatást adni:

a) a cégnevéről, székhelyéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az Ügyfél felé a Közvetítő maga áll helyt,

d) arról, hogy többes ügynökként mely Finanszírozók megbízásából jár el,

e) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Finanszírozóktól fogadhat el.

A fenti tájékoztató tartalmának megismerését az Ügyfél aláírásával igazolja.

 

2.3 A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően Közvetítő az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 

2.4 Az Ügyfél részére a Finanszírozók által rendelkezésre bocsátott kalkulációs szoftver felhasználásával ajánlatot és finanszírozási kérelmet készít.

 

2.5 A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, a vele szerződéses jogviszonyban álló Finanszírozók közül legalább három Finanszírozó, versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja - amennyiben a piacon hozzáférhető ilyen számú ajánlat. Amennyiben kizárólag kettő versengő szolgáltatás érhető el, akkor a kettő ajánlatot kerül elemzésre és átadásra.

 

2.6 A Közvetítő összehasonlításban szereplő versengő ajánlatok elemzése során az alábbiak szerint jár el:

­ Ügyfélnek a nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad.

­ A személyes ügyfélkapcsolatokban törekszik arra, hogy az Ügyfél megértse a számára ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képes legyen mérlegelni a benne rejlő kockázatokat. Így különösen:

a. Devizahitelek illetve deviza alapú hitelek esetén a devizakockázatokat

b. Változó kamatozású hitelek esetén a kamatkockázatokat

c. Tájékoztatást adjon a túlzott eladósodottság kockázatairól.

­ A hitelszerződés megkötése előtt az ügyfél számára megfelelő, konkrét hiteltermék kiválasztását követően kiemelt figyelmet fordít azon kockázatok bemutatására, amelyek a hitel törlesztőrészletének növekedését eredményezhetik, és felhívják ügyfelük figyelmét arra, hogy számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.

­ Segíti az ügyfelet abban, hogy döntését hosszabb távú szempontok mérlegelésével hozza meg.

­ Javasolja az ügyfeleknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is, valamint az ügyfél igénye alapján segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez.

­ Kerüli a nem kifejtő, nehezen érthető, kizárólag a jogszabályhelyek megjelölésére szorítkozó tájékoztatást. Személyes ügyfélkapcsolat esetén az írásos tájékoztatást a Közvetítő szóbeli magyarázattal is kiegészíti.

­ Az Ügyfél részére átadja az egyes Finanszírozóktól a rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokat, szórólapokat, termékismertetőket.

­ Tájékoztatja az ügyfelet a Finanszírozók által ajánlott és igénybevehető egyéb kiegészítő szolgáltatásokról, akciókról, kedvezményekről .

­ Felhívja az Ügyfél figyelmét a fizetési kötelezettségei elmulasztása esetén bekövetkező következményekre, ezen belül kiemelten a KHR-be kerülés következményeiről.

­ Deviza illetve devizaalapú hitelek esetén ismerteti az Ügyféllel a devizahitelek sajátosságait, és az adott konstrukcióra vonatkozó árfolyamelszámolás módját.

­ A Közvetítő felhívja ügyfeleik figyelmét arra, hogy a KHR-ben való szereplés várhatóan a hiteligénylés elutasításával jár,

­ A Közvetítő az Ügyféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít, minden rendelkezésre álló eszközzel elő segíti a felelős fogyasztói döntéshozatalt

 

2.7 Közvetítő az Ügyféllel egyetértésben kiválasztott ajánlat alapján a Finanszírozó képviseletében, a vele fennálló érvényes megállapodás alapján eljár a Finanszírozó és Ügyfél között szerződés létrejöttének elősegítésében.

 

2.8 A Közvetítő az Ügyfél részére átnyújtja és ismerteti a Finanszírozó üzletszabályzatát és hirdetményét. Köteles gondoskodni arról, hogy minden Ügyfél teljes részletességgel meggyőződhessen a kiválasztott Finanszírozó által kínált finanszírozási szerződés tartalmáról és a Finanszírozó érvényes hirdetményében foglaltakról. A Közvetítő a szerződéssel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések tisztázása érdekében szükség felveszi a kapcsolatot a Finanszírozóval

 

2.9 A Közvetítő Közreműködik a hiteligényléshez szükséges dokumentumok beszerzésében, a Finanszírozó által kért kérelmi nyomtatványok pontos kitöltésében és a Finanszírozó felé történő továbbításban.

 

2.10 Az Ügyfél részére információt szolgáltat a Finanszírozó által jelzett hiánypótlásokról és közreműködik azok mihamarabbi pótlásában. A Közvetítő felel a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításából eredő, az Ügyfelet ért károkért.

 

 

3) Ügyfélazonosítás

 

3.1. Finanszírozási szerződés olyan Ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal igazolja - azokat bemutatja, vagyis Közvetítőnél személyesen megjelenik és az azonosítása megtörtént. Ezért a Közvetítő, mielőtt a Finanszírozási szerződés az Ügyféllel megkötésre kerül köteles az Ügyfelet a jogszabályoknak megfelelő módon azonosítani. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a szerződés aláírást meg kell tagadni. Az azonosítást kötelező elvégezni természetes személyek és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egyaránt.

 

3.2. A Finanszírozó által kért, azonosításra vonatkozó formanyomtatványt a bemutatott dokumentumok alapján a Közvetítő köteles kitölteni. A Közvetítő az azonosításra vonatkozó formanyomtatvány aláírásával igazolja, hogy az Ügyfél azonosítást a Finanszírozóval kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően végezte el.

 

 

4) Ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja

 

4.1. Közvetítő a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni kívánó Ügyféllel – szóban (telefonon) vagy elektronikus levélben megerősített bejelentkezéssel vagy anélkül – minden esetben az általa működtetett telephelyen kialakított Ügyféltérben személyesen találkozik.

 

4.2. A Felek az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

 

4.3. Közvetítő az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Közvetítő az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat.

 

4.4. Ha a Közvetítő rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Közvetítő nem felel.

 

4.5. Közvetítő nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Közvetítőn kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.

 

4.6. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik és a felmerülésükkor azonnal esedékesek.

 

4.7. A postára adást követő 5. postai munkanap elteltével a Közvetítő jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént.

 

4.8. Az Ügyfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni a Közvetítőt, ha valamely általa a Közvetítőtől várt értesítés nem érkezett meg. E határidő elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik és a Közvetítő nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelemből eredő kárért.

 

4.9. Az Ügyfél a Közvetítő részére szóló küldeményeket a Közvetítő székhelyére köteles megküldeni.

 

4.10. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Közvetítő jogosult nem cégszerűen aláírva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők.

 

4.11. A Közvetítő az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, telexen adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha erről az Ügyféllel kifejezetten, írásban megállapodott.

 

4.12. A telexen, telefaxon, telefonon érkezett és a Közvetítő által teljesített kérelmeket minden esetben az Ügyféltől származónak kell tekinteni.

 

4.13. A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

 

4.14. A Közvetítő nem felel azért a kárért, amely a telefon, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Közvetítő hibájából ered.

 

5) Alvállalkozó igénybevétele:

 

5.1 Amennyiben a Közvetítő tevékenységéhez Alvállalkozót vesz igénybe, akkor a közreműködő eljárásáért Közvetítő úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

 

5.2 Az Ügyfél által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Közvetítő felelősséget nem vállal.

 

6) Az Ügyfél pénzének kezelése

6.1. A Közvetítő nem jogosult az Ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől, a pénzforgalmi intézménytől az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

6.2. A Közvetítő köteles az Ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartani. Ezek a pénzösszegek a Közvetítő más hitelezői kielégítésére csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

6.3. A fenti bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyen a Közvetítő kizárólag az Ügyfelek által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket tarthatja.

 

 

7) Felelősség és helytállás

 

7.1. A Közvetítő – és az általa az e tevékenység lebonyolítására igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – e tevékenysége során okozott kárért a Közvetítő felel.

 

7.2. A Közvetítő a közvetítői tevékenység keretében a Finanszírozó által meghatározott feladatokat a Finanszírozó által rendelkezésére bocsátott információk alapján végzi.

 

 

7.3 A Közvetítő a közvetítői tevékenység keretében a Finanszírozó által meghatározott feladatokat a Finanszírozó által rendelkezésére bocsátott információk alapján végzi.

 

7.4 Közvetítő felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

 

7.5 A Közvetítő tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor káreseményenként legalább ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll.

 

8) Díjazás

 

8.1. Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Finanszírozótól fogadhat el.

 

8.2. Egyéb költséget(nem pénzügyi szolgáltatásnak minősülő), csak megbízási értékesítés alapján számítunk fel, ennek mértékét egyedileg határozzuk meg, mely összeg nem lehet több az ügyfél által meghatározott eladási ár 5% -nál de minimum 50.000,-Ft.

 

 

 

9) Nyilvántartás vezetés, adatkezelés

 

9.1. Közvetítő az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről jogszabályban foglalt kötelezettség okán minden esetben köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.

 

9.2. A Közvetítő jogszabályban foglalt kötelezettség okán köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

 

10) Banktitok és Üzleti Titok

 

10.1.Közvetítő a közvetítői tevékenység végzése során elkerülhetetlenül tudomására jutó banktitoknak és üzleti titoknak minősülő adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. TV VII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni.

 

10.2.Közvetítő csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

 

11) Panaszkezelés

 

11.1.Ügyfél a Közvetítő a közvetítői szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, panaszait munkanapokon a Közvetítőnél személyesen a nyitvatartási idő alatt teheti meg. Írásban az Ügyfél faxon, elektronikusan, vagy postai úton tehet észrevételt, vagy panaszt.

 

11.2.Ügyfél a számára a Közvetítő által értékesített szolgáltatás tekintetében a Finanszírozó szerződő félnél teheti meg észrevételeit, panaszait.

 

11.3.Fogyasztói panaszok, felügyeleti szerv, bíróság:

A szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszokat írásban a Ékszer Autó Kft. (4320 Nagykálló Mártírok út 31.), valamint az illetékességgel rendelkező Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületnél ( 1061 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10) lehet bejelenteni.

A pénzügyi szolgáltatók felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt.39.

 

 

11.4. A panaszával az Ékszer Autó Kft. Telephelyén 4551 Nyíregyháza Nyíregyházi út 10. személyesen is fordulhat, munkaidőben 9:00-17:00-ig.

 

11.5. Panaszok kivizsgálását személyesen a közvetítő ügyvezetője Nádasi Csaba intézi.

A panaszok jogosságát ellenőrizzük és annak megfelelően egyedileg megegyezéssel az

esetleges károkat javítjuk, orvosoljuk.

 

 

12) Az Üzletszabályzat módosítás

 

 

Közvetítő az Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja.

 

 

 

 

III Záró rendelkezések

 

 

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hpt., a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.